Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

obojetnie
4540 1fcc 500
obojetnie
4526 9aaa 500
obojetnie
4509 96c9
obojetnie
0286 7ed8
Reposted fromsoviolently soviolently
obojetnie
1058 4aac 500
 XD
Reposted frombbiglove bbiglove
obojetnie
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
obojetnie
9898 447a
obojetnie
8323 8958
Reposted frommirabilia mirabilia viastonerr stonerr
obojetnie
2427 b7ed 500
obojetnie
8639 72ea 500
obojetnie
...Więc kimże w końcu jesteś? 
– Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.
— J. W. Goethe

July 09 2015

obojetnie
5664 4caf 500
obojetnie
5661 4073 500
Reposted byjamyjkapoziomka888
obojetnie
2695 4ba7
Reposted fromxklaudr xklaudr
obojetnie
5402 9562
Reposted bysoftly softly

July 07 2015

obojetnie
8385 eede
Reposted bypoziomka888xwyczesanagitarax

July 06 2015

obojetnie
9927 34c9 500
Reposted bysosnalittleburntwojjedynyniepowtarzalnyadasbalagangabryniayanekFiodor11vanitezombiekraskobigevilgrin00Jakisproblemuswistaka
obojetnie
9913 11e7 500
obojetnie
7452 dea7 500
Reposted bypowerofloveforever powerofloveforever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl